Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Elfriede Jelinek,
Tinh oi la tinh - I
http://www.talachu.org/tacphamdich.php?bai=149
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 34.236.191.0)